Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní ekologické pojmy:

Životní prostředí je prostor, který svými vlastnostmi a podmínkami umožňuje organismům v něm žít, vyvíjet se a rozmnožovat.

Ekologie je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem (2. polovina 19 století, Ernst Haeckel, jako samostatný vědní obor se rozvíjí až ve 20. století)

Environmentalistika je věda, která se oddělila od ekologie, zabývá se společenskými, technickými a ekonomickými otázkami, týkajícími se životního prostředí, studuje tedy i umělé složky prostředí, které vytváří člověk.

Jedinec je jeden organismus, vždy schopen samostatného života, jelikož vykonává všechny základní životní funkce (roste, přijímá, přeměňuje a vydává látky a energie, rozmnožuje se a vyvíjí, podléhá zákonům dědičnosti, je proměnlivý a dráždivý, může být jednobuněčný či mnohobuněčný.

Druh tvoří jedinci, kteří se mohou mezi sebou rozmnožovat a jejichž potomstvo je plodné (např.liška obecná, vrabec polní, zajíc atd.) Každý druh má svůj jedinečný a neopakovatelný soubor společných vlastností, kterými se liší od druhů ostatních

Populace je tvořena všemi jedinci určitého druhu v daném čase a na daném místě (srnčí, vlčí, prase divoké)

Biocenóza je společenstvo všech organismů, které jsou provázány složitými vztahy na určitém místě (např. les = mnoho populací)

Ekoton je přechodové společenstvo mezi jednotlivými společenstvy například okraje lesů nebo břehy řek.

Ekosystém je jednotný celek, tvořený neživým prostředím a všemi organismy, které jsou s ním ve vztahu (les, louka, potok, zahrada)

Biom je soubor ekosystémů pokrývající rozsáhlé území, které je pod vlivem obdobného podnebí, jedná se o vegetační pásmo nebo též šířkové pásmo (tajga, tundra, step, savana a další)

Biosféra je globální ekosystém tvořený všemi ekosystémy na Zemi

Klimax je rovnovážné stabilní závěrečné stadium, kterého neustále vyvíjející se ekosystém po určité době dosáhne

Sukcese je postupný vývoj ekosystému ke klimaxu

Sukcesní stadia jsou jednotlivé přechodné ekosystémy

Stanoviště (biotop) je životní prostředí určitého organismu, které je dáno souborem neživých a živých podmínek (stanoviště medvěda hnědého je jehličnatý a smíšený les, stanovištěm blatouchu bahenního jsou prameniště potoků)

Lokalita (naleziště) je přesně vymezené místo (adresa), kde se vyskytuje daný organismus nebo společenstvo

Areál rozšíření daného druhu zahrnuje všechna naleziště daného druhu na Zemi (součástí areálu nejsou zimoviště tažných ptáků, protože v nich se tažní ptáci nerozmnožují)

Teritorium je území o určité velikosti, které danému organismu poskytuje vše potřebné pro život (dostatek potravy, úkrytů a partnerů k páření)

Nika je funkční zařazení, které je dáno nároky na potravu a prostor i podmínkami neživého prostředí (teplotou, vlhkostí, tlakem, světlem), jedna nika je využívána vždy jen jedním organismem a v případě jeho oslabení nebo vyhynutí ji může částečně nebo úplně obsadit jiný organismus nebo druh s podobnými ekologickými nároky

 

Základní ekologické pojmy

(otázky a odpovědi):

 

Definuj pojem životní prostředí.  Je to prostor, který svými vlastnostmi a podmínkami umožňuje organismům v něm žít, vyvíjet se a rozmnožovat.

Čím se zabývá vědní obor nazvaný ekologie?  Je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem (2. polovina 19 století, Ernest Haeckel, jako samostatný vědní obor se rozvíjí až ve 20. století).

Čím se zabývá vědní obor nazvaný environmentalistika a co studuje?  Je věda, která se oddělila od ekologie, zabývá se společenskými, technickými a ekonomickými otázkami, týkajícími se životního prostředí, studuje tedy i umělé složky prostředí, které vytváří člověk.

Koho nebo co nazýváme z hlediska ekologie jedincem? Jedná se o jeden organismus, vždy schopen samostatného života, jelikož vykonává všechny základní životní funkce (roste, přijímá, přeměňuje a vydává látky a energie, rozmnožuje se a vyvíjí, podléhá zákonům dědičnosti, je proměnlivý a dráždivý, může být jednobuněčný či mnohobuněčný.

Čím je tvořen ekologický druh? Je tvořen jedinci, kteří se mohou mezi sebou rozmnožovat a jejichž potomstvo je plodné. Každý druh má svůj jedinečný a neopakovatelný soubor společných vlastností, kterými se liší od druhů ostatních.

Kdo tvoří populaci? Tvoří ji všichni jedinci určitého druhu v daném čase a na daném místě.

Vysvětli pojem biocenóza. Jedná se o společenstvo všech organismů, které jsou provázány složitými vztahy na určitém místě.

Vysvětli pojem ekoton.  Je to přechodové společenstvo mezi jednotlivými společenstvy například okraje lesů nebo břehy řek.

Čím je tvořen ekosystém?  Je to jednotný celek, tvořený neživým prostředím a všemi organismy, které jsou s ním ve vztahu (les, louka, potok, zahrada).

Charakterizuj ekologický pojem biom.  Je to soubor ekosystémů pokrývající rozsáhlé území, které je pod vlivem obdobného podnebí, jedná se o vegetační pásmo nebo též šířkové pásmo (tajga, tundra, step, savana a další).

Vysvětli pojem biosféra. Je globální ekosystém tvořený všemi ekosystémy na Zemi.

Definuj pojem klimax. Je rovnovážné stabilní závěrečné stadium, kterého neustále vyvíjející se ekosystém po určité době dosáhne.

Vysvětli pojem sukcese. Jedná se o postupný vývoj ekosystému ke klimaxu.

Vysvětli pojem sukcesní stadia. Jsou to jednotlivé přechodné ekosystémy.

Stanoviště (biotop) je životní prostředí určitého organismu, které je dáno souborem neživých a živých podmínek (stanoviště medvěda hnědého je jehličnatý a smíšený les, stanovištěm blatouchu bahenního jsou prameniště potoků).

Lokalita (naleziště) je přesně vymezené místo (adresa), kde se vyskytuje daný organismus nebo společenstvo.

Areál rozšíření daného druhu zahrnuje všechna naleziště daného druhu na Zemi (součástí areálu nejsou zimoviště tažných ptáků, protože v nich se tažní ptáci nerozmnožují).

Teritorium je území o určité velikosti, které danému organismu poskytuje vše potřebné pro život (dostatek potravy, úkrytů a partnerů k páření).

Nika je funkční zařazení, které je dáno nároky na potravu a prostor i podmínkami neživého prostředí (teplotou, vlhkostí, tlakem, světlem), jedna nika je využívána vždy jen jedním organismem a v případě jeho oslabení nebo vyhynutí ji může částečně nebo úplně obsadit jiný organismus nebo druh s podobnými ekologickými nároky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Životní protředí, Čím se zabývá vědní obor nazvaný ekologie?

(Šestáková Michaela CPS3, 26. 2. 2017 21:10)

Životní prostředí
Systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.Uvedená definice je pak bez své první věty i definicí legální.
Jiná definice uvádí, že životní prostředí je „soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost.

Čím se zabývá vědní obor nazvaný ekologie?
Ekologie je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jedná se o interdisciplinární obor, který využívá poznatků mnoha vědních disciplín. Zahrnuje studium interakcí organismů, které mají jak mezi sebou navzájem, tak těch, jež mají mezi jinými organismy i těmi, které mají s abiotickými složkami jejich prostředí. Ekologie bývá definována různě, mezi nejznámější patří Krebsova definice: „Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře

CPS3 Environmentalistika,Jedinec

(Petra Rozsypalová, 25. 2. 2017 18:50)

Environmentalistika: je to věda, která se oddělila od ekologie, zabývá se tedy společenskými, technickými a ekonomickými otázkami, týkajícími se životního prostředí. Studuje tedy i umělé složky prostředí, které vytváří člověk.
Jedinec: je jeden organismus, který jevždy schopen samostatného života, jelikož vykonává všechny základní životní funkce (roste, přijímá, přeměňuje a vydává látky a energie, rozmnožuje se a vyvíjí, podléhá zákonům dědičnosti, je proměnlivý a dráždivý, může být jednobuněčný či mnohobuněčný.

Základní ekologické pojmy

(Němcová Štěpánka CPS3, 25. 2. 2017 12:28)

1.Čim je tvořen ekologický druh?
Druh tvoří jedinci,kteří se můžou mezi sebou rozmnožovat,potomstvo je plodné(liška obecná).Každý druh se liší od ostatních druhů,každý má svůj jedinečný a neopakovatelný soubor společných vlastností.
2.Kdo tvoří populaci?
Populace je tvořena všemi jedinci určitého druhu,v daném místě a čase.